4,5 × 2,5 + 4,5 × 4,5 + 2,5 +4,5 × 2 + 2

4,5 × 2,5 + 4,5 × 4,5 + 2,5 +4,5 × 2 + 2

2 bình luận về “4,5 × 2,5 + 4,5 × 4,5 + 2,5 +4,5 × 2 + 2”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    4 , 5 × 2 , 5 + 4 , 5 × 4 , 5 + 2 , 5 + 4 , 5 × 2 + 2
  = 4 , 5 × ( 2 , 5 + 4 , 5 + 2 ) + ( 2 , 5 + 2 )
  = 4 , 5 × 9 + 4 , 5
  = 4 , 5 × ( 9 + 1 )
  = 4 , 5 × 10
  = 45

  Trả lời
 2.       4,5 × 2,5 + 4,5 × 4,5 + 2,5 +4,5 × 2 + 2
  = 4,5 × (2,5 + 4,5 + 2) + (2,5 +2)
  = 4,5 × 9 + 4,5
  = 4,5 × (9+1)
  = 4,5 × 10
  = 45
  *** $2k10kaitokid$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới