4 giờ 90 giây = giờ 3960 giây= giờ 4,25 ngày= giờ 0,35 giờ phút = 8 giờ = ngày 20 phút= giờ 25 phút =giờ

4 giờ 90 giây = giờ 3960 giây= giờ 4,25 ngày= giờ 0,35 giờ phút = 8 giờ = ngày 20 phút= giờ 25 phút =giờViết một bình luận