4578÷23,5= chỉ lấy 2chữ số ở phần thập phân tìm số dư

4578÷23,5= chỉ lấy 2chữ số ở phần thập phân tìm số dưViết một bình luận

Câu hỏi mới