4m3321dm3 = ………. 530,2dm3 =…………. 5200cm3 = …………. 2700dm3 = ………….. 4m325dm3 = ……….. 1m3 15

4m3321dm3 = ……….
530,2dm3 =………….
5200cm3 = ………….
2700dm3 = …………..
4m325dm3 = ………..
1m3 1500cm3 = …………..
ét o ét

2 bình luận về “4m3321dm3 = ………. 530,2dm3 =…………. 5200cm3 = …………. 2700dm3 = ………….. 4m325dm3 = ……….. 1m3 15”

 1. Giải đáp:
   4m3321dm3 = 4000dm3 + 321dm3 = 4321dm3
  530,2dm3 = 530,2 x 1dm3 = 530,2dm3
  5200cm3 = 5200 x 0.001m3 = 5.2m3
  2700dm3 = 2700 x 0.001m3 = 2.7m3
  4m325dm3 = 4000dm3 + 25dm3 = 4025dm3
  1m3 1500cm3 = 1m3 + 1500cm3 = 1.15m3
   

  Trả lời

Viết một bình luận