57,32÷5,25= chỉ lấy 2chữ số ở phần thập phân tìm số dư

57,32÷5,25= chỉ lấy 2chữ số ở phần thập phân tìm số dưViết một bình luận

Câu hỏi mới