5m2 76 cm2 = m2 4,5 ha = ha m2 6,03 ha = .m2 65,7 m2= .ha 7,2 ha = km2 324,8 cm2 = .m2 0,983 dm2 = cm2 8m2 657cm2 = m2 VÍ DỤ

5m2 76 cm2 = m2
4,5 ha = ha m2
6,03 ha = .m2
65,7 m2= .ha
7,2 ha = km2
324,8 cm2 = .m2
0,983 dm2 = cm2
8m2 657cm2 = m2
VÍ DỤ : M2 LÀ = MÉT VUÔNG

2 bình luận về “5m2 76 cm2 = m2 4,5 ha = ha m2 6,03 ha = .m2 65,7 m2= .ha 7,2 ha = km2 324,8 cm2 = .m2 0,983 dm2 = cm2 8m2 657cm2 = m2 VÍ DỤ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   5m2 76cm2 = 5,076m2
  4,5ha = 4ha 5000m2
  6,03ha = 6003m2
  65,7m2 = 0,0657
  7,2ha = 0,072km2
  324,8cm2 = 0,3248m2
  0,983dm2 = 98,3cm2
  8m2 657cm2 = 8,657m2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới