`x/6=8/3` tính theo t/c tỉ lệ thức

`x/6=8/3`
tính theo t/c tỉ lệ thứcViết một bình luận

Câu hỏi mới