7 giờ – 6 giờ 15 phút = …. giờ 4 giờ 25 phút – 2 giờ 42 phút = … phút

7 giờ – 6 giờ 15 phút = …. giờ
4 giờ 25 phút – 2 giờ 42 phút = … phút

2 bình luận về “7 giờ – 6 giờ 15 phút = …. giờ 4 giờ 25 phút – 2 giờ 42 phút = … phút”

 1. 7 giờ – 6 giờ 15 phút = 0,75 giờ
  4 giờ 25 phút – 2 giờ 42 phút = 103 phút
  CHI TIẾT:
    7 giờ – 6 giờ 15 phút = 6 giờ 60 phút – 6 giờ 15 phút = 45 phút = 0,75 giờ
    4 giờ 25 phút – 2 giờ 42 phút 
  = 3 giờ 85 phút – 2 giờ 42 phút
  = 1 giờ 43 phút
  = 103 phút

  Trả lời

Viết một bình luận