75,42 + 75,42 x 25 + 75,42 x 74

75,42 + 75,42 x 25 + 75,42 x 74

2 bình luận về “75,42 + 75,42 x 25 + 75,42 x 74”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  75,42+75,42xx25+75,42xx74
  =75,42xx1 + 75,42 xx 25 + 75,42 xx 74
  =75,42xx (1+25+74)
  =75,42xx 100
  =7542
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới