80% của 400 là bao nhiêu? Công thức tính thể tích hình lập phương?

80% của 400 là bao nhiêu?
Công thức tính thể tích hình lập phương?Viết một bình luận

Câu hỏi mới