a) 0,8 = 8 % b) 0,8 = 80 % c) 0,012 = 12% 0,012 = 1,2 % Đúng Ghi Đ sai ghi S

a) 0,8 = 8 % b) 0,8 = 80 % c) 0,012 = 12% 0,012 = 1,2 %

Đúng Ghi Đ sai ghi S

2 bình luận về “a) 0,8 = 8 % b) 0,8 = 80 % c) 0,012 = 12% 0,012 = 1,2 % Đúng Ghi Đ sai ghi S”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 0,8 = 8 % S
  => 0,8xx100=80%
  b) 0,8 = 80 % Đ
  => 0,8xx100=80%
  c) 0,012 = 12%S
  =>0,012xx100=1,2%
  d)012 = 1,2 %  Đ
  =>0,012xx100=1,2%

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới