a, Xx1,5:2,4=0,3 b,0,672:X:0,7=1,2 c,0,45:Xx0,6=0,375 d,X:7,2×1,7=0,34

a, Xx1,5:2,4=0,3
b,0,672:X:0,7=1,2
c,0,45:Xx0,6=0,375
d,X:7,2×1,7=0,34Viết một bình luận

Câu hỏi mới