a, 25,87 x 99 + 25,87 b, 45/23 – 9/23 – 13/23 c, hai số ó tổng bằng 26. tìm số bé , biết rằng số lớn bằng 5/2 số bé

a, 25,87 x 99 + 25,87
b, 45/23 – 9/23 – 13/23
c, hai số ó tổng bằng 26. tìm số bé , biết rằng số lớn bằng 5/2 số bé
d, trên 1 mảnh đất, diện tích dành để làm nhà là 80m2 .diện tích đất còn lại nhiều hơn diện tích làm nhà 240m2 . diện tích đát còn lại bằng bao nhiêu phần trăm diện tích của mảnh đất ?

1 bình luận về “a, 25,87 x 99 + 25,87 b, 45/23 – 9/23 – 13/23 c, hai số ó tổng bằng 26. tìm số bé , biết rằng số lớn bằng 5/2 số bé”

Viết một bình luận