A=3/4+3/16+3/64+3/256 tính nhanh

A=3/4+3/16+3/64+3/256
tính nhanhViết một bình luận

Câu hỏi mới