a, 32% của 120 m vuông b, 40% của 345m c,32,5% của 400 lít d, 42,5% của 600kg

a, 32% của 120 m vuông
b, 40% của 345m
c,32,5% của 400 lít
d, 42,5% của 600kg

2 bình luận về “a, 32% của 120 m vuông b, 40% của 345m c,32,5% của 400 lít d, 42,5% của 600kg”

 1. a)  
  => 38,4 ( m^2 )
  Vì 120 xx 32% = 38,4
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  b)
  => 138 ( m )
  Vì 345 xx 40% = 138  
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  c)
  => 130 ( lít )
  Vì 400 xx 32,5 = 130
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  d)  
  => 255 ( kg )
  Vì 600 xx 42,5% = 255  

  Trả lời
 2. a, 32% của 120m^2: 120xx32%=38,4(m^2)
  b, 40% của 345m: 345xx40%=138(m)
  c, 32,5% của 400 lít: 400xx32,5=130 (lít)
  d, 42,5% của 600kg: 600xx42,5%=255(kg)
  $\\$
           $\textit{#YouAreMyWorld}$ღ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới