a)36 giờ 31 phút : 7 b)75%=? Trả lời chi tiết cho mình nhé ạ!

a)36 giờ 31 phút : 7
b)75%=?
Trả lời chi tiết cho mình nhé ạ!

2 bình luận về “a)36 giờ 31 phút : 7 b)75%=? Trả lời chi tiết cho mình nhé ạ!”

  1. $\text{36 giờ 31 phút : 7 = 5 giờ 13 phút}$
    $\text{- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – }$
    $\text{75% = }$$\frac{75}{100} = $ $\frac{3}{4}$

    Trả lời

Viết một bình luận