a)675m=…..km……m=…km 25dm=…..m……dm=……m b)567m=…..m…….cm=…….m 1985mm=…m….mm=……m c)1264kg=..

a)675m=…..km……m=…km
25dm=…..m……dm=……m
b)567m=…..m…….cm=…….m
1985mm=…m….mm=……m
c)1264kg=…….tấn…….kg=……..kg
2564g=……kg=………..g=…………….kgViết một bình luận