a là số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau chia cho 5 dư 3 , b là số bé nhất có 5 chữ số khác nhau chia cho 3 dư 2. hiệu của a và

a là số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau chia cho 5 dư 3 , b là số bé nhất có 5 chữ số khác nhau chia cho 3 dư 2. hiệu của a và b làViết một bình luận

Câu hỏi mới