a, một ô tô đi được 52km trong 1 giờ , vận tốc của ô tô đó là b, ô tô thứ 2 đi được 130 km trong 2 giờ , vận tốc của ô tô th

a, một ô tô đi được 52km trong 1 giờ , vận tốc của ô tô đó là
b, ô tô thứ 2 đi được 130 km trong 2 giờ , vận tốc của ô tô thứ 2 làViết một bình luận

Câu hỏi mới