a) Một trại chăn nuôi đã tiêm phòng cho 910 con gà, bằng 70% số gà của cả đàn. Hỏi còn bao nhiêu con gà chưa được tiêm phòng

a) Một trại chăn nuôi đã tiêm phòng cho 910 con gà, bằng 70% số gà của cả đàn. Hỏi còn bao nhiêu con gà chưa được tiêm phòng dịch

2 bình luận về “a) Một trại chăn nuôi đã tiêm phòng cho 910 con gà, bằng 70% số gà của cả đàn. Hỏi còn bao nhiêu con gà chưa được tiêm phòng”

 1.                giải
   trong trại có tất cả số con gà là:
             910 ÷ 70 × 100 = 1300 con 
   có số con chưa được tiêm phòng dịch là:
           1300 – 910 =  390 ( con )
                    đáp số : 390 con
   chúc bạn học tốt
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới