a) tìm số nguyên n sao cho (n+7) chia hết (n+2) b) tìm hai số tự nhiên a,b > 0, biết a+b+28 và UCLN (a,b) = 4

a) tìm số nguyên n sao cho (n+7) chia hết (n+2)
b) tìm hai số tự nhiên a,b > 0, biết a+b+28 và UCLN (a,b) = 4
Viết một bình luận