a, Tính bằng cách thuận tiện 5,92 + 5,56 + 0,44 + 4,08 b, tìm x x – 3,78 = 4,66 8,4 – x = 3,6 x – 3,5

a, Tính bằng cách thuận tiện
5,92 + 5,56 + 0,44 + 4,08
b, tìm x
x – 3,78 = 4,66 8,4 – x = 3,6 x – 3,5 = 4,7 + 2,8 x : 6 = 10 + 3,5

2 bình luận về “a, Tính bằng cách thuận tiện 5,92 + 5,56 + 0,44 + 4,08 b, tìm x x – 3,78 = 4,66 8,4 – x = 3,6 x – 3,5”

 1. a, 5,92 + 5,56 + 0,44 + 4,08
  = (5,92 + 4,08) + (5,56 + 0,44)
  = 10 + 6  =16
  b,
  x – 3,78 = 4,66
  x = 4,66 + 3,78
  x = 8,44
  Vậy..
  8,4 – x = 3,6
  x = 8,4 – 3,6
  x = 4,8
  Vậy….
  x – 3,5 = 4,7 + 2,8
  x – 3,5 = 7,5
  x = 7,5 + 3,5
  x = 11
  Vậy…
  x : 6 = 10 + 3,5
  x : 6 = 13,5
  x = 13,5 x 6
  x = 81
  Vậy…

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới