a) tính diện tích hình tam giác có đáy là 23cm, chiều cao là 3 dm. b) tính diện tích của hình tam giác có đáy là 3,6 cm, chi

a) tính diện tích hình tam giác có đáy là 23cm, chiều cao là 3 dm.
b) tính diện tích của hình tam giác có đáy là 3,6 cm, chiều cao bằng 5/6 đọ dài đáyViết một bình luận

Câu hỏi mới