a) Y : 0,1 – y : 4 – y x 3/4 = 2,25 b) Y x 8,01 – y : 100 = 38 c) 12+y/ 42 = 5/6 15 – y/ 40 = 3/8 H

a) Y : 0,1 – y : 4 – y x 3/4 = 2,25
b) Y x 8,01 – y : 100 = 38
c) 12+y/ 42 = 5/6 15 – y/ 40 = 3/8
Hai bạn nhanh nhất nha , mình vote 5 sao + tlhn cho bạn đầu tin

1 bình luận về “a) Y : 0,1 – y : 4 – y x 3/4 = 2,25 b) Y x 8,01 – y : 100 = 38 c) 12+y/ 42 = 5/6 15 – y/ 40 = 3/8 H”

 1. Giải đáp:
  a = 0,25
  b = 4,75
  c= 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, y : 0,1 – y : 4 – y x 3/4 = 2,25
  y x 10 – y x 1/4 – y x 3/4     = 2,25
  y x ( 10 – 1/4 – 3/4 )           =  2,25
  y x 9                                   = 2,25
  y                                         = 2,25 : 9
  y                                         = 0,25
  b, y x 8,01 – y :100 = 38
  y x 8,01 – y x 0,01   = 38
  y x ( 8,01 – 0,01 )     = 38
  y x 8                        = 38
  y                              = 38 : 8
  y                              = 4,75
  c,    12+ y/42 = 5/6                                             25-x/40=3/8
   => 5/6=(12+x)/42                                             =>25-x/40 = 15/40
  = > 12+x=35                                                       => 25-x= 25-15 =10                          
  => x= 35-12=13                                                                     
                                                                           
     
     

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới