An có 12 conten,Bình có 15 conten,Cường có số conten bằng TBC(trung bình cộng) của 3 người là 3 conten.Cường có bao nhiêu con

An có 12 conten,Bình có 15 conten,Cường có số conten bằng TBC(trung bình cộng) của 3 người là 3 conten.Cường có bao nhiêu conten?Viết một bình luận

Câu hỏi mới