An đọc quyển truyện trong ba ngày ngày đầu đọc 1/6 số trang và 20 trang ngày thứ hai đọc 2/5 số trang còn lại và 8 trang ngày

An đọc quyển truyện trong ba ngày ngày đầu đọc 1/6 số trang và 20 trang ngày thứ hai đọc 2/5 số trang còn lại và 8 trang ngày thứ ba đọc 7/10 số trang còn lại sau hai lần đọc và 30 trang thì vừa hết .Hỏi quyển truyện đó có bao nhiêu trang?

2 bình luận về “An đọc quyển truyện trong ba ngày ngày đầu đọc 1/6 số trang và 20 trang ngày thứ hai đọc 2/5 số trang còn lại và 8 trang ngày”

 1. + Ngày 3 đọc 7/10 số trang còn lại của 2 ngày và thêm 30 trang thì vừa hết
  Vậy 3/10 số trang còn lại của 2 ngày là 30 trang
  Số trang ngày thứ ba :
  30 : 3/10 = 100(trang)
  + Tương tự với ngày 1 và ngày 2 
  Số trang ngày thứ hai :
  (100 + 8 ) : 3/5 = 180(trang)
  Số trang quyển sách ban đầu :
  (180+20) : 5/6 = 240 (trang)
  Đáp số : 240 trang
  @obbysan
  ~lamdaothihoang~
  #hoidap
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:270 trang
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  30 trang cuối chiếm số phần là:
  1 – 3/4 = 1/4 ( số trang sau 2 ngày )
  Số trang bạn học sinh đọc đc sau hai ngày là :
  30 x 4 = 120 ( trang )
  Số trang trước khi đọc 20 trang của ngày thứ hai là :
  120 + 20 = 140 ( trang )
  140 còn lại của ngày thứ nhất chiếm số phần là:
  1 – 3/10 = 7/10 ( ngày thứ nhất )
  Số trang bạn học sinh đọc sau ngày thứ nhất là :
  140 : 7 x 10= 200 ( trang )
  Số trang trước khi đọc 16 trang ngày thứ nhất là :
  200 + 16 = 216 ( trang )
  216 trang còn lại chiếm số phần là:
  1 – 1/5 = 4/5 ( quyển sách )
  Số trang của quyển sách đó là :
  216 : 4 x 5 = 270 ( trang )
  Đáp số: 270 trang
  “mog hay nhất thôi ” xin xin xin xin 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới