B = 1,27 × 225 + 17,3 × 65 + 1,27 × 425 Tính bằn cách hợp lí

B = 1,27 × 225 + 17,3 × 65 + 1,27 × 425
Tính bằn cách hợp lí

2 bình luận về “B = 1,27 × 225 + 17,3 × 65 + 1,27 × 425 Tính bằn cách hợp lí”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  B = 1,27 × 225 + 17,3 × 65 + 1,27 × 425
  B= (1,27 x 225 + 1,27 x 425)+17,3 x 65
  B = [1,27x(225+425)]+17,3 x 65
  B = (1,27 x 650) + 17,3 x 65
  B = 825,5 + 17,3 x 65
  B = 825,5 + 1124,5
  B= 1950
  #hongnhung27092k10

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới