b) Viết hỗn số 41 dưới dạng số thập phân A. 41,03​​B. 41,3​​C. 4,13​​D. 41,13 c) Viết phân số dưới dạng số

b) Viết hỗn số 41 dưới dạng số thập phân
A. 41,03​​B. 41,3​​C. 4,13​​D. 41,13
c) Viết phân số dưới dạng số thập phân
A. 2,5​​ B. 0,5​​ C. 0,2​​ D. 0,4

d) Số thích hợp điềm vào chỗ chấm của 0,2 dm3 = ………cm3 là.
​A. 20 000​​B. 20​​C. 200​​D. 2 000
Bài 2:( 0,5đ) a) Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,6 m, chiều rộng 1,2 m, diện tích xung quanh 8,4 m2. Tính chiều cao của hình hộp đó.
b) ( 0,5đ) Một nhà máy có 270 công nhân nữ, chiếm 36% tổng số công nhân của nhà máy. Hỏi nhà máy có …………………… công nhân nam?Viết một bình luận

Câu hỏi mới