B1. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 45 m chiều rộng bằng 60% chiều dài a) tính diện tích mảnh vườn b) trên mảnh

B1. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 45 m chiều rộng bằng 60% chiều dài
a) tính diện tích mảnh vườn
b) trên mảnh vườn đó người ta trồng rau hết 80% diện tích đến diện tích còn lại chưa được sử dụng
B2. Tính bằng cách thuận tiện
a, 4 × 0,37×2,5
b,6,7×3+6,7:0,125-6,7
c,34×0,75+23×3/4+43 ×75%

2 bình luận về “B1. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 45 m chiều rộng bằng 60% chiều dài a) tính diện tích mảnh vườn b) trên mảnh”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  bài 1
  chiều rộng mảnh vườn là
     45 : 100 x 60 = 27 (m)
  a, diện tích mảnh vườn là
     45 x 27 = 1215 (m2)
  b, diện tích trồng rau là
     1215 : 100 x 80 = 972 (m2)
  diện tích còn lại chưa được sử dụng là
  1215 – 972 = 243 (m2)
  vậy a, S mảnh vườn là: 1215 m2
       b, S còn lại chx đc sử dụng là: 243 m2
  bài2
  a, 4 x 0,37 x 2,5 = (2,5 x 4) x 0,37
                            = 10 x 0,37
                            = 3,7
  b, 6,7×3+6,7:0,125-6,7 = 6,7 x (3 : 0,125) – 6,7
                                        = 6,7 x 24 – 6,7
                                         = 6,7 x (24 – 1)
                                         = 6,7 x 23
                                          = 154,1
  c, 34×0,75+23×3/4+43 ×75% = 34 x 0,75 + 23 x 3/4 + 43 x 75/100
                                                   = 34 x 0,75 + 23 x 3/4 + 43 x 3/4
                                                    = 3/4 x (34 + 23 + 43)
                                                     = 3/4 x 100
                                                      = 75
   

  Trả lời
 2. Bài 1:
  Chiều rộng mảnh vườn là:
  45xx60:100=27(m)
  a) Diện tích mảnh vườn là:
  45xx27=1215(m^2)
  b) Diện tích đất trồng rau là:
  1215xx80:100=972(m^2)
  Diện tích đất còn lại là:
  1215-972=243(m^2)
  Bài 2:
  a)4xx0,37xx2,5
  =(4xx2,5)xx0,37
  =10xx0,37
  =3,7
  b)6,7xx3+6,7:0,125-6,7
  =6,7xx3+6,7:1/(8)-6,7
  =6,7xx3+6,7xx8-6,7
  =6,7xx(3+8-1)
  =6,7xx10
  =67
  c)34xx0,75+23xx3/4+43xx75%
  =34xx0,75+23xx0,75+43xx0,75
  =0,75xx(34+23+43)
  =0,75xx100
  =75
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới