Ba bao gạo nặng 105 kg. Bao thứ nhất chiếm 1/3 số gạo của ba bao. Bao thứ hai chiếm 2/5 số gạo của ba bao. Tính số gạo bao

Ba bao gạo nặng 105 kg. Bao thứ nhất chiếm 1/3 số gạo của ba bao. Bao thứ hai chiếm 2/5 số gạo của ba bao. Tính số gạo bao thứ baViết một bình luận

Câu hỏi mới