ba lớp 5A,5B,5C có tất cả 126 học sinh,trong đó lớp 5A ít hơn lớp 5B là 4 học sinh,lớp 5B ít hơn lớp 5C là 10 học sinh.Hỏi mỗ

ba lớp 5A,5B,5C có tất cả 126 học sinh,trong đó lớp 5A ít hơn lớp 5B là 4 học sinh,lớp 5B ít hơn lớp 5C là 10 học sinh.Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới