Bài 1. (2 điểm) Tính 2 4/5 + 13/10 = 14/5 + 13/10 = 28/10 + 13/10 = 41/10

Bài 1. (2 điểm) Tính
2 4/5 + 13/10 = 14/5 + 13/10 = 28/10 + 13/10 = 41/10
12/7 x 5/9 = 9/7 x 5/9 = 5/7Viết một bình luận

Câu hỏi mới