bài 1 a) 75 km² < 7800 Đ hay S 9 b) 5 m² 9 dm² = 5 —— m² Đ hay S

bài 1
a) 75 km² < 7800 Đ hay S
9
b) 5 m² 9 dm² = 5 —— m² Đ hay S
100
c) 52 ha < 90.000 m² Đ hay S
d) 1 giờ 15 phút= 115 phút Đ hay S
bài 2) số tự nhiên: 2,8 × x < 8
A: x=4 B:x=3 C:x=2 D:x=1
1 1
bài 3 kết quả của biểu thức 1 —- + 1 —- là
2 3
A: 7/5 B:17/6 C:4/3 D:3/2
ai làm đúng mik sẽ cho 5 sao

2 bình luận về “bài 1 a) 75 km² < 7800 Đ hay S 9 b) 5 m² 9 dm² = 5 —— m² Đ hay S”

 1. 1.
  78 km2 < 7800ha      là sai
  Vì 7800 ha = 78 km2
  b ) Đ
  C)
  52 ha < 90 000 m2     là sai
  Vì 90 000 m2 = 9 ha
  D )
  1 giờ 15 phút = 115 phút         là sai
  Vì 1 giờ = 60 phút ; 60 + 15 = 75 phút 
  2.C
  3.B
   

  Trả lời
 2. Bài 1:
  a,75km²<7800m² S
  Vì 75km²=75000000m² 
  b,5m²9dm²=5$\frac{9}{100}$m² Đ
  Vì 5m²9dm²=5,09m² mà 5$\frac{9}{100}$m²=5,09m²
  c,52 ha<90000m² S
  Vì 52ha=520000m²
  d,1 giờ 15 phút=115 phút S
  Vì 1 giờ 15 phút=75 phút
  Bài 2:C
  Vì 2,8×2=5,6 nhỏ hơn 8
  Bài 3:B
  vì 1$\frac{1}{2}$=$\frac{3}{2}$ và 1$\frac{1}{3}$=$\frac{4}{3}$
  $\frac{3}{2}$+$\frac{4}{3}$=$\frac{9}{6}$+$\frac{8}{6}$=$\frac{17}{6}$ 
  Xin hay nhất ạ
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới