Bài 1: a) Tỉ số phần trăm của 45 và 225 là:… b) Tỉ số phần trăm của 8,3 và 41,5 là:… Bài 2: a) 23% của 76 là:…

Bài 1:
a) Tỉ số phần trăm của 45 và 225 là:…
b) Tỉ số phần trăm của 8,3 và 41,5 là:…
Bài 2:
a) 23% của 76 là:… b) 37% của 45 là:…
Bài 4:
a) Biết 46% của một số bằng 414 ; số đó là:…
b) Biết 17% của một số bằng 68 ; số đó là:…
(Tất cả những ý trên đều được tính bằng máy tính bỏ túi)Viết một bình luận

Câu hỏi mới