Bài 1: a)Tính tổng: 9 + 99 + 999 + … + $\underbrace{999…99}_{2012 chữ số 9}$ b)Giá 13 cây bút chì và 15 cây bút bi là 185

Bài 1: a)Tính tổng: 9 + 99 + 999 + … + $\underbrace{999…99}_{2012 chữ số 9}$
b)Giá 13 cây bút chì và 15 cây bút bi là 185000 đồng. Giá 15 cây bút chì và 13 cây bút bi là 179000 đồng. Hỏi giá 1 cây bút chì, 1 cây bút bi là bao nhiêu?
Help mình!Viết một bình luận

Câu hỏi mới