Bài 1: Để hoàn thành một công việc cần 45 người làm trong 14 ngày. Nếu có 70 người thì hoàn thành công việc đó trong bao lâu?

Bài 1: Để hoàn thành một công việc cần 45 người làm trong 14 ngày. Nếu có 70 người thì hoàn thành công việc đó trong bao lâu? (Biết năm suất như nhau)
Bài 2: 32,48 : 10 + 32,48 x 9,9

2 bình luận về “Bài 1: Để hoàn thành một công việc cần 45 người làm trong 14 ngày. Nếu có 70 người thì hoàn thành công việc đó trong bao lâu?”

 1. #wdr
  Bài 1:
  Một ngày làm xong công việc đó cần số người là: 
  45xx14=630 (người)
  Vậy 70 người thì làm trong số ngày là:
  630:70=9 (ngày)
  Đáp số: . . . 
  Bài 2:
  32,48 :10 +32,48 xx 9,9
  = 32,48 xx 1/10 + 32,48 xx 9,9
  = 32,48 xx (1/10 + 9,9)
  = 32,48 xx (1/10 +99/10)
  = 32,48 xx 100/10
  = 32,48 xx 10
  = 324,8
   

  Trả lời
 2.  làm xong 1 ngày cần số người là :
  45 x 14 =630 người 
  Làm trong số ngày là :
  630 : 70 = 9 ngày
  Đ/s 9 ngày
  Bài 2: 32,48 : 10 + 32,48 x 9,9
  = 3,248 + 32,48 x 9,9
  = 3,248 + 321,552
  =324,8

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới