bài 1 :Không làm phép tính hãy cho biết kết quả sau đúng hay sai: 723 + aaa= 1235 ? bài 2 : Cho số tự nhiên A. Viết các chữ s

bài 1 :Không làm phép tính hãy cho biết kết quả sau đúng hay sai: 723 + aaa= 1235 ?
bài 2 : Cho số tự nhiên A. Viết các chữ số của A theo thứ tự ngược lại ta được số tự nhiên B lớn gấp 3 lần A. Chứng tỏ rằng A chia hết cho 9Viết một bình luận