Bài 1: Một bể nước hình hộp chữ nhật có ch/d 2m, ch/r 1,5m, ch/cao 1,8m. Tính : a,sxp, stp của bể b, Hỏi bể đó chứa được bao

Bài 1: Một bể nước hình hộp chữ nhật có ch/d 2m, ch/r 1,5m, ch/cao 1,8m. Tính :
a,sxp, stp của bể
b, Hỏi bể đó chứa được bao nhiêu lít nước (1dm = 1 lít)Viết một bình luận

Câu hỏi mới