Bài 1 :Một cửa hàng bán vải lãi 150 000 đồng, số tiền này lãi bằng 15% tổng số tiền bán vải. Hỏi số tiền vốn ban đầu cửa hàng

Bài 1 :Một cửa hàng bán vải lãi 150 000 đồng, số tiền này lãi bằng 15% tổng số tiền bán vải. Hỏi số tiền vốn ban đầu cửa hàng đó phải bỏ ra để mau vải là bao nhiêu?
BÀI 2 :Tính giá trị biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất
25 : 0,5 × 0,2 : 0,25 × 0,125
Giup mình với mình sẽ vote và tặng CTLHN cho ai nhanh và làm đúng nhất nhá!Viết một bình luận

Câu hỏi mới