Bài 1. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 8dm, chiều rộng là 6dm, chiều cao là trung bình cộng của chiều dài và chiều rộn

Bài 1. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 8dm, chiều rộng là 6dm, chiều cao là trung bình
cộng của chiều dài và chiều rộng. Tính thể tích hình hộp chữ nhật đó.Viết một bình luận

Câu hỏi mới