bài 1 : một hình lập phương có diện tích toàn phần là 69,36dm2 . Tính diện tích xung quanh của hình lập phương đó . bài 2 :

bài 1 : một hình lập phương có diện tích toàn phần là 69,36dm2 . Tính diện tích xung quanh của hình lập phương đó .
bài 2 : một hình lập phương có chu vi đáy là 4,4dm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương đó .Viết một bình luận

Câu hỏi mới