bài 1 : một hình lập phương có diện tích xung quanh 64cm2 thì độ dài cạnh của hình lập phương bài 2 : một hình lập phương có

bài 1 : một hình lập phương có diện tích xung quanh 64cm2 thì độ dài cạnh của hình lập phương
bài 2 : một hình lập phương có chu vi một mặt là 12cm thì diện tích toàn phần cảu hình lập phương đó là bao nhiêu ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới