Bài 1:Một lớp học có 35 bạn ,trong đó có 14 bạn nữ.Số bạn nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp? Bài 2:Một cửa hàng

Bài 1:Một lớp học có 35 bạn ,trong đó có 14 bạn nữ.Số bạn nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?
Bài 2:Một cửa hàng có 2100m vải,trong đó có 40% là vải hoa.Hỏi cửa hàng có bao nhiêu mét vải hoa?Viết một bình luận

Câu hỏi mới