Bài 1:Tính giá trị các biểu thức sau: a/ 240 x 14 (846 + 202 x 2,5) b/ ( 1/6 +1/10 + 1/15) : (1/6 + 1/10 – 1/15)

Bài 1:Tính giá trị các biểu thức sau:
a/ 240 x 14 (846 + 202 x 2,5)
b/ ( 1/6 +1/10 + 1/15) : (1/6 + 1/10 – 1/15)

2 bình luận về “Bài 1:Tính giá trị các biểu thức sau: a/ 240 x 14 (846 + 202 x 2,5) b/ ( 1/6 +1/10 + 1/15) : (1/6 + 1/10 – 1/15)”

Viết một bình luận