Bài 1 ; Tính nhanh 1,5 x 50% + 44,25 : 2 + 54,25 x 1/2

Bài 1 ; Tính nhanh
1,5 x 50% + 44,25 : 2 + 54,25 x 1/2Viết một bình luận

Câu hỏi mới