Bài 1: Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm: 34m 25cm = cm 31g = kg 4256m = km m. 9365g = kg g. Bài 2: Viết số t

Bài 1: Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm:
34m 25cm = cm
31g = kg
4256m = km m.
9365g = kg g.
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
13cm2 = mm2 3m2
695cm2 = cm2.
75 000 hm2 = km2;
95 160m2 = hm2 m2.Viết một bình luận

Câu hỏi mới