Bài 11. Trung bình cộng của 3 số là 18. Biết rằng nếu lấy 4 đơn vị ở số thứ hai cộng vào số thứ ba rồi lấy 10 đơn vị ở số th

Bài 11. Trung bình cộng của 3 số là 18. Biết rằng nếu lấy 4 đơn vị ở số thứ hai cộng vào số thứ ba rồi lấy 10 đơn vị ở số thứ nhất cộng vào số thứ hai thì ta được ba số bằng nhau. Tìm ba số đó.Viết một bình luận

Câu hỏi mới