Bài 2 a. 18,7 X = 5,3 x 2 b. 0,096 : X = 0,48 : 0,01 Bài 4 Cửa hàng ban đầu bán một đôi giày giá 400000 đồng. Lần thứ nhất

Bài 2
a. 18,7 X = 5,3 x 2
b. 0,096 : X = 0,48 : 0,01
Bài 4
Cửa hàng ban đầu bán một đôi giày giá 400000 đồng. Lần thứ nhất cửa hàng hạ giá 12% giá ban đầu. Cuối năm, cửa hàng tiếp tục hạ tiếp 10% giá trước đó. Hỏi sau hai lần hạ giá, đôi giày đó giá bao nhiêu tiền?

2 bình luận về “Bài 2 a. 18,7 X = 5,3 x 2 b. 0,096 : X = 0,48 : 0,01 Bài 4 Cửa hàng ban đầu bán một đôi giày giá 400000 đồng. Lần thứ nhất”

 1.       @ L I N H
  Bài 2:
  a) 18,7 –  X = 5,3 x  2
         18,7 – X = 10,6
                      X = 18,7 – 10,6
                      X = 8,1
  b)  0,096 : X= 0,48 : 0,01
         0,096 : X =  48
                       X = 0,096 : 48
                       X = 0,002
  Bài 4 :
  giải
  Giá tiền sau lần thứ nhất đôi giầy giảm giá
            400000 × ( 100 % −12 % ) = 352000 ( đồng )
  Giá tiền sau lần thứ hai đôi giầy giảm giá
            352000 × ( 100 % − 10 % ) = 316800 ( đồng )
                                 Đáp số: 316800 đồng.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 2 :
  a ) 18 , 7 – x = 5 , 3xx 2
  18 , 7 – x = 10 , 6
  x = 18 , 7 – 10 , 6
  x= 8 , 1
  b ) 0 , 096 : x = 0 , 48 : 0 , 01
  0 , 096 : x = 48
  x = 0 , 096 : 48
  x= 0 , 002
  Bài 4 :
  Giá tiền sau lần thứ nhất đôi giầy giảm giá là:
  400000 × ( 100 % − 12 % ) = 352000 ( đồng )
  Giá tiền sau lần thứ hai đôi giầy giảm giá là:
  352000 × ( 100 % − 10 % ) = 316800 ( đồng )
  Đáp số: 316800 đồng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới