Bài 2 A, Tìm số trung bình cộng của các số sau: 26,45 ; 45,12 và 12,43 B, Tìm X X + 5,28 = 9,19 X x 2,1 = 0,03

Bài 2
A, Tìm số trung bình cộng của các số sau: 26,45 ; 45,12 và 12,43
B, Tìm X
X + 5,28 = 9,19 X x 2,1 = 0,03
lm nhanh giúp mik với

2 bình luận về “Bài 2 A, Tìm số trung bình cộng của các số sau: 26,45 ; 45,12 và 12,43 B, Tìm X X + 5,28 = 9,19 X x 2,1 = 0,03”

 1. B2:
  a,Trung bình cộng của 26,45 ; 45,12; 12,43.
  (26,45 + 45,12 +12,43)/3=84/3=28
  b,
  x + 5,28 = 9,19
  ->x = 9,19- 5,28
  ->x = 3,91
  Vậy x = 3,91
  x × 2,1 = 0,03
  ->x = 0,03: 2,1
  ->x = 3/100: 21/10
  ->x = 3/100. 10/21
  ->x = 1/70
  Vậy x = 1/70

  Trả lời
 2. Bài 2:
  a) Trung bình cộng của các số sau là:
  (26,45 + 45,12 + 12,43) ÷ 3 = 28
  b) X + 5,28 = 9,19
  ⇒ X = 9,19 – 5,28
  ⇒ X = 3,19
  X × 2,1 = 0,03
  ⇒ X = 0,03 ÷ 2,1 
  ⇒ X = 0,0142857…
  ⇒ X ≈ 0,01 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới