Bài 3: Cho một hình thang vuông có đáy lớn 18m, chiều cao 6 m.Nếu kéo dài đáy bé về một phía để hình thang trở thành hình ch

Bài 3: Cho một hình thang vuông có đáy lớn 18m, chiều cao 6 m.Nếu kéo dài đáy bé về một phía để hình thang trở thành hình chữ nhật thì diện tích tăng thêm 12m2. Tính diện tích của hình thang ban đầu.

2 bình luận về “Bài 3: Cho một hình thang vuông có đáy lớn 18m, chiều cao 6 m.Nếu kéo dài đáy bé về một phía để hình thang trở thành hình ch”

 1. $\text{Diện tích hình chữ nhật là : }$
   18 x 6 = 108 $m^2$ 
  $\text {  Diện tích hình bình hành là :} $
  108 – 12 = 96 $m^2 $ 
  $ \text{Đáp số : 96 $m^2 $} $
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới